inspiration

home  

 

HOPE IS A THING WITH FEATHERS

by Emily Dickinson

Hope is a thing with feathers
That perches in the soul
And sings a tune without words
And never stops at all.

And sweetest, in the gale, is heard
And sore must be the storm
That could abash the little bird
That keeps so many warm.

I've heard it in the chilliest land
And on the strangest sea
Yet, never, in extremity
It asked a crumb of me.

НАДЕЖДАТА Е НЕЩО СЪС КРИЛА

 

Емили Дикинсън

 

Надеждата е нещо със крила        

Което каца във душата                   

И тихо там запява без слова         

И никога не спира песента.          

 

Но тя и през виелица се чува        

И каква ли буря трябва да бучи      

Тази малка птица да надвие           

Която топли толкова души.          

 

Слушала съм я в замръзнала земя    

И в пущинаците, и на брега              

И странно, в студ и пек, тя никога      

От мен не е поискала троха.

     

  Преведено от Вероника 

 

  inspiration

home  

 

If

by Rudyard Kipling

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too:
If you can wait and not be tired by waiting,
Or, being lied about, don't deal in lies,
Or being hated don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise;

If you can dream and not make dreams your master;
If you can think and not make thoughts your aim,
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same:
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build'em up with worn-out tools;

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings,
And never breathe a word about your loss:
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: "Hold on!"

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings---nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much:
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in it,
And - which is more - you'll be a Man, my son!

Ако

Ръдиард Киплинг

Ако съумееш духа си да запазиш,
 когато  всички губят своя
 и тебе за това винят;
Aко не спираш да си вярваш,
 когато всеки в тебе се съмнява,
 но и  на съмнението даваш път;
Ако да чакаш можеш без умора,
 лъжите не посрещаш със лъжи,
омразата пък - със омраза нова,
но без с това да се гордееш ти;

Ако мечтаеш, без да си мечтател
и ако мислиш, не защото си умник;
Ако посрещаш и Успеха и Бедата
еднакво, разгадал фалшивия им лик;
Ако устоиш, щом чуеш истината си
изопачена подло в клопка за глупци
и ако щом видиш делото си сринато,
със сетни сили пак почнеш да градиш;

Ако намериш смелост всичко свое
да повериш на сляпата съдба
и го загубиш, и започнеш отначало,
без да изричаш жалещи слова;
Ако заставиш да ти служи тялото
след като е минал неговият час,
когато в тебе вече само Волята
поддържа го със свойта власт;

Ако в тълпата запазиш добродетел,
а сред кралете си оставаш непредвзет
И нито враг те наранява, ни приятел;
 Зачиташ всеки, но от никого не си обзет;
Ако изпълниш безвъзвратната минута
с шейсет секунди неуморен бег -
Светът и всичко в него ще е твое,
и, главно, сине – ще бъдеш Човек!

 

                          Преведено от Вероника

 

  inspiration

home  

 

COMING AND GOING  

by Veronica Verai

Coming and going are clouds and rain,
Only the sun forever stays;
Coming and going are fears and pain,
Only hope always remains.

It
s never too late to start anew
To feel alive and to enjoy;
It
s never too late in a drop of dew
To see the whole rainbow.

Tempting and asking dreams and desires
Do not leave scars on the soul;
Tempting and asking errors and darkness
Cannot be seen for the goal.

Each day is like a golden chest
Waiting to be filled with happiness,
Each day is yet another chance
For laughter and for tenderness.

Coming and going are clouds and rain
Only light will always remain;
Coming and going are fears and pain
Only love will forever stay.
 

  inspiration

home  

 

Desiderata

by Max Ehrmann


Go placidly amid the noise and haste,
and remember what peace there may be in silence.
As far as possible without surrender
be on good terms with all persons.
Speak your truth quietly and clearly;
and listen to others,
even the dull and the ignorant;
they too have their story.

 

Avoid loud and aggressive persons,
they are vexations to the spirit.
If you compare yourself with others,
you may become vain and bitter;
for always there will be greater and lesser persons than yourself.
Enjoy your achievements as well as your plans.

 

Keep interested in your own career, however humble;
it is a real possession in the changing fortunes of time.
Exercise caution in your business affairs;
for the world is full of trickery.
But let this not blind you to what virtue there is;
many persons strive for high ideals;
and everyday life is full of heroism.

 

Be yourself.
Especially, do not feign affection.
Neither be cynical about love;
for in the face of all aridity and disenchantment
it is as perennial as the grass.

 

Take kindly the counsel of the years,
gracefully surrendering the things of youth.
Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune.
But do not distress yourself with dark imaginings.
Many fears are born of fatigue and loneliness.

 

Beyond a wholesome discipline,
be gentle with yourself.

You are a child of the universe,
no less than the trees and the stars;
you have a right to be here.
And whether or not it is clear to you,
no doubt the universe is unfolding as it should.

 

Therefore be at peace with God,
whatever you conceive Him to be,
and whatever your labors and aspirations,
in the noisy confusion of life keep peace with your soul.

With all its sham, drudgery, and broken dreams,
it is still a beautiful world.
Be careful.
Strive to be happy.1952.

Дезидерата*

Макс Ерман

 

 

Върви невъзмутим сред шума и суетата
и помни какъв покой се крие в тишината.

Доколкото е вьзможно без да предаваш себе си,

бъди в добри отношения с всички хора.

Говори своята истина спокойно и ясно

и слушай и другите,

дори скучните и невежите;

те също имат какво да кажат.

 

Избягвай шумните и агресивни хора,

те са раздразнение за духа.

Ако се поставяш в сравнение с другите,

ти може да станеш суетен или тъжен,

защото винаги ще има по-добри и по-лоши от теб.

Радвай се на успехите си, както и на плановете си.

 

Обичай професията си, колкото и скромна да е тя –

това е твое реално притежание сред променливото благоговение на времето.

Бъди внимателен в деловите въпроси,

защото светът е пълен с измама.

Но нека това не заслепява очите ти за доброто, което съществува.

Много хора се стремят кьм високи идеали

и всекидневният живот е пълен с героизъм.

 

Бъди искрен.

Особено не се преструвай в любовта.

Нито пък бъди циничен по отношение на нея,

защото въпреки цялата неудовлетвореност и разочарование

тя е вечна като тревата.

 

Приеми любезно съвета на годините

и с елегантност им предавай младостта си.

Възпитавай силата на духа си, за да те защити при внезапно нещастие.

Но не позволявай на въображението си да те разстройва с илюзии-

много страхове са били родени от умората и самотата.

 

Извън полезната дисциплина

бъди добър кьм себе си.

Ти си дете на тази Вселена,

така както са дърветата и звездите.

Имаш право да бъдеш тук.

И независимо дали на теб това ти е ясно или не,

без съмнение Вселената се развива така, както би трябвало.

 

Затова, бъди в мир с Бога,

какъвто и да си го представяш.

И каквито и да са твоите усилия и твоите стремежи

в шумната бъркотия на живота бъди в мир и с душата си.

С цялата негова лъжливост и робия, и разбити мечти,

това все пак е един много хубав свят.

Бъди внимателен.

Стреми се да бъдеш щастлив.

 

*Пожелания (лат.)

 

   Преведено от Вероника 

  inspiration

home  


(C) 2003-2007, Veronica Verai