relationships

home  


NAMASTE

(yogic greeting)

I honour the place in you
in which the entire universe dwells.
I honour the place in you

 
which is of Love
of Truth,
of Light
of Peace
When you are in that place
in you
And I am in that place
in me
We are One

НАМАСТЕ

(йогийски поздрав)

 Почитам това кътче в теб,
 в което цялата вселена се намира.
Почитам това кътче в теб,
 което е от  Любов
от Истина
от Светлина
от Мир
Когато ти си в това кътче
 в себе си

И аз съм в това кътче
 в мен
Ние сме Едно цяло


                  
Преведено от Вероника

 

  relationships

home   For whom the bell tolls
(No man is an island)

by John Donne

No man is an island,
Entire of itself.
Each is a piece of the continent,
A part of the main.
If a clod be washed away by the sea,
Europe is the less.
As well as if a promontory were.
As well as if a manor of thine own
Or of thine friend's were.
Each man's death diminishes me,
For I am involved in mankind.
Therefore, send not to know
For whom the bell tolls,
It tolls for thee.

                    1624


За кого бият камбаните
(Никой човек не е остров)

Джон Дон

Никой човек не е остров,

сам по себе си.

Всеки е част от континента,

дял от цялото.

Ако морето залее малко късче земя,

Европа вече не ще да е същата.

Също както ако залее цял полуостров.

Също както ако залее домa ти

или дома на твоя приятел.

Смъртта на всеки човек убива и малко от мен,

защото аз съм част от човечеството.

Затова не пращай да питаш

За кого бият камбаните.

Те бият за теб.     

 

        1624г

 

 

                                                                                                                                                                         Преведено от Вероника 

 

  relationships

home  

 

An Irish Prayer of Blessing

 


May the road rise to meet you.

 

May the wind be always at your back,

 

May the sun shine warm on your face,

 

The rain fall softly on your fields;

 

And until we meet again,

 

May God hold you in the palm of His hand.

 

 

Ирландска Благословия

преди пътуване

 

Нека пътят се вдигне да те посрещне.

 

Нека вятърът  винаги бъде в гърба ти,

 

Нека меко слънце огрява лицето ти,

 

Тих дъжд напоява полята ти;

 

И докато се видим отново,

 

Нека Бог те държи на дланта си.

 

 

Преведено от Вероника 
 

 

  relationships

home   Quotations on friendship

“The glory of friendship is not the outstretched hand, nor the kindly smile, nor the joy of companionship; it is the spiritual inspiration that comes to one when he discovers that someone else believes in him and is willing to trust him with his friendship.”
~ Ralph Waldo Emerson ~

За приятелството

”Най-хубавото на приятелството не е протегнатата ръка, нито добрата усмивка, нито радостта от общуването; това е въодушевлението, което ни спохожда,  когато открием, че някой друг вярва в нас и е готов да ни довери своето приятелство. “

~ Ралф Уолдо Емерсон ~

 

“Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.”
~ Anais Nin~

”Всеки приятел представлява един свят в нас, един свят, който преди това не е бил роден, а се ражда именно от тази среща.”
~Аней Нин~

“Don't walk in front of me, I may not follow.
Don't walk behind me, I may not lead.
Walk beside me and be my friend.”
~ Albert Camus ~

“Недей да вървиш пред мен – може да не те последвам,

Недей да вървиш зад мен - може да не те поведа.

Върви до мен и бъди мой приятел.”

~ Албер Камю ~

 

“The only thing to do is to hug one's friends tight and do one's job."
~ Edith Wharton ~

 

“Единствените неща, които човек си струва да прави са да прегръща приятелите си и да си върши работата.”
~ Едит Уортън ~

 

Where there is love, there is God also.”
~ Leo Tolstoy ~

 

”Kъдето има любов,  Бог също е там.”
~Лев Толстой~

 

        Преведено от Вероника 

  

  relationships

home  

 

(C) 2003-2007, Veronica Verai